Regulamin promocji "Prezent powitalny"

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT POWITALNY”
 

I DEFINICJE 

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”); 
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop; 
 3. Promocja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie: 
  • bransoletki z pozłacaną koniczynka o wielkości 1 cm, na cienkim bawełnianym sznurku w kolorze pudrowego różu  o wartości  79 zł do zakupów od 299 zł dokonanych na stronie www.lilou.pl 
 4. Prezent – bransoletka z pozłacaną koniczynką 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Promocji; 
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem 
   

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Promocja rozpoczyna się dnia 07 października 2022 r. o godzinie 10:00 a  zakończenie promocji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później niż dnia 09 październka 2022 r. o godzinie 23:59 
 2. Promocja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają w Sklepie Internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (objętego jednym paragonem) towaru/towarów, których wartość będzie równa lub przekroczy 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. 
 4. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu.
 5. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem. 
 6. Uczestnik Promocji otrzyma wyłącznie jedną sztukę Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do otrzymania prezentu.
 7. W przypadku anulowania  zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 
   

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, za wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać́. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego regulaminu. 
 4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego zgodnie z zasadami Promocji Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Prezent lub inny produkt znajdujący się na paragonie został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z punktem 12 paragraf 10 regulaminu sklepu internetowego.
 7. Obowiązek zwrotu Prezentu, o którym mowa w pkt 5, istnieje także w razie częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży (gdy Uczestnik zakupił kilka towarów, a prawo odstąpienia realizuje tylko w odniesieniu do niektórych), gdy wartość́ zatrzymanych przez Uczestnika towarów jest niższa niż̇ wartość́ zakupów wymagana do otrzymania prezentu, tj. niższa niż̇ 299 zł. 
 8. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny. 
 9. Prezent nie stanowi przedmiotu sprzedaży, toteż Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Prezentu. Prezenty nie są̨ objęte gwarancją jakości. 
   

IV REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji. 
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
  • za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
  • za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą̨ jednak naruszać́ praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 07 października 2022 r.
Regulamin promocji "Prezent powitalny"

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT POWITALNY”
 

I DEFINICJE 

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”); 
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop; 
 3. Promocja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie: 
  • bransoletki z pozłacaną koniczynka o wielkości 1 cm, na cienkim bawełnianym sznurku w kolorze pudrowego różu  o wartości  79 zł do zakupów od 299 zł dokonanych na stronie www.lilou.pl 
 4. Prezent – bransoletka z pozłacaną koniczynką 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Promocji; 
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem 
   

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Promocja rozpoczyna się dnia 07 października 2022 r. o godzinie 10:00 a  zakończenie promocji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później niż dnia 09 październka 2022 r. o godzinie 23:59 
 2. Promocja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają w Sklepie Internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (objętego jednym paragonem) towaru/towarów, których wartość będzie równa lub przekroczy 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. 
 4. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu.
 5. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem. 
 6. Uczestnik Promocji otrzyma wyłącznie jedną sztukę Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do otrzymania prezentu.
 7. W przypadku anulowania  zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 
   

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, za wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać́. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego regulaminu. 
 4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego zgodnie z zasadami Promocji Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Prezent lub inny produkt znajdujący się na paragonie został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z punktem 12 paragraf 10 regulaminu sklepu internetowego.
 7. Obowiązek zwrotu Prezentu, o którym mowa w pkt 5, istnieje także w razie częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży (gdy Uczestnik zakupił kilka towarów, a prawo odstąpienia realizuje tylko w odniesieniu do niektórych), gdy wartość́ zatrzymanych przez Uczestnika towarów jest niższa niż̇ wartość́ zakupów wymagana do otrzymania prezentu, tj. niższa niż̇ 299 zł. 
 8. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny. 
 9. Prezent nie stanowi przedmiotu sprzedaży, toteż Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Prezentu. Prezenty nie są̨ objęte gwarancją jakości. 
   

IV REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji. 
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
  • za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
  • za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą̨ jednak naruszać́ praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 07 października 2022 r.