Regulamin akcji "Prezent dla Ciebie - wstążka pełna symboliki"

REGULAMIN AKCJI „PREZENT DLA CIEBIE – WSTĄŻKA PEŁNA SYMBOLIKI”
 

I DEFINICJE 
 

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”); 
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop; 
 3. Akcja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie: 
  • bransoletki z pojedynczej wstążki w kolorze różowym do dowolnych zakupów  dokonanych na stronie www.lilou.pl 
 4. Prezent – bransoletka z pojedynczej różowej wstążki 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Akcji; 
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem 
   

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 
 

 1. Akcja dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Akcja rozpoczyna się dnia 14 października 2022 r. o godzinie 10:00 a  zakończenie akcji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później niż dnia 16 października 2022 r. o godzinie 23:59 
 2. Akcja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają w Sklepie Internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu.
 4. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu.
 5. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem. 
 6. Uczestnik Akcji otrzyma wyłącznie jedną sztukę Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na wartość paragonu.
 7. W przypadku anulowania  zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 
   

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY AKCJI
 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Akcja nie łączy się z innymi rabatami, akcjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, za wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego zgodnie z zasadami Promocji Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem. 
 6. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny. 
 7. Prezent nie stanowi przedmiotu sprzedaży, toteż Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Prezentu. Prezenty nie są objęte gwarancją jakości. 
   

IV REKLAMACJE 
 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji. 
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  • za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
  • za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 14 października 2022 r.
Regulamin akcji "Prezent dla Ciebie - wstążka pełna symboliki"

REGULAMIN AKCJI „PREZENT DLA CIEBIE – WSTĄŻKA PEŁNA SYMBOLIKI”
 

I DEFINICJE 
 

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”); 
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop; 
 3. Akcja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie: 
  • bransoletki z pojedynczej wstążki w kolorze różowym do dowolnych zakupów  dokonanych na stronie www.lilou.pl 
 4. Prezent – bransoletka z pojedynczej różowej wstążki 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Akcji; 
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem 
   

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 
 

 1. Akcja dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Akcja rozpoczyna się dnia 14 października 2022 r. o godzinie 10:00 a  zakończenie akcji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później niż dnia 16 października 2022 r. o godzinie 23:59 
 2. Akcja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają w Sklepie Internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu.
 4. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu.
 5. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem. 
 6. Uczestnik Akcji otrzyma wyłącznie jedną sztukę Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na wartość paragonu.
 7. W przypadku anulowania  zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 
   

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY AKCJI
 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Akcja nie łączy się z innymi rabatami, akcjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, za wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego zgodnie z zasadami Promocji Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem. 
 6. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny. 
 7. Prezent nie stanowi przedmiotu sprzedaży, toteż Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Prezentu. Prezenty nie są objęte gwarancją jakości. 
   

IV REKLAMACJE 
 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji. 
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  • za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
  • za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 14 października 2022 r.