Regulamin konkursu Lilou x Caudalie

REGULAMIN KONKURSU
LILOU x CAUDALIE

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie LILOU x CAUDALIE („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-032, ul. Filtrowa 50 („Organizator”).
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator CAUDALIE POLAND Sp. z o.o ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, Polska NIP 701-021-29-02 ("Sponsor").
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.lilou.pl.
5. Konkurs trwa od 11.05.2023 godz. 14:00 do 31.05.2023 godz. 23:59.

 

§2 Uczestnicy Konkursu

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu
rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
   a. posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
   b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
   c. jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy oraz
przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do członków rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa)
osób wskazanych w ust. 1.
4. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
   a. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
   b. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
   c. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

§3 Udział w Konkursie

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się w określonym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.lilou.pl
2. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.
3.Zadaniem konkursowym jest przesłanie wideo (max. do 30 sek) lub dwóch zdjęć o łącznym rozmiarze nie większym niż 25 mb, w którym uczestnik zaprezentuje swój wizerunek, pokaże swoje wewnętrzne piękno i osobowość, zainspiruje swoją osobą marki Lilou oraz Caudalie.
4. Przystępując do zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na zapisania do Newslettera Lilou oraz otrzymywanie informacji handlowych.
5. Uczestnik Konkursu przystępując do zadania konkursowego wyraża zgodę na: - opublikowanie zgłoszonej treści konkursowej wraz z danymi osobowymi na profilach bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/) i na Facebooku (https://www.facebook.com/bemylilou/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl) , a także na profilach Caudalie na Instagramie (https://www.instagram.com/caudalie/) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/Caudalie) . Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
6. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1-5 uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zawarte dane oraz informacje w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl są zgodne z prawdą.
8. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być zgodna z tematyką Konkursu.
9. Zgłoszenie do konkursu:
   d. nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
   e. muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
   f. nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
   g. nie mogą zawierać wyraźnego oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów
prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi konkursowe, Organizator weźmie pod uwagę pierwsze przesłane zgłoszenie.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.
12. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z www.lilou.pl oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają
wyznaczone przez Organizatora minimum trzy osoby będące przedstawicielami Organizatora oraz Sponsora („Moderatorzy Konkursu”, „Jury”).
2. Jury wyłania spośród uczestników Konkursu jednego laureata, którego zadanie konkursowe
zostanie uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się, unikatowe oraz oryginalne i przyznaje mu nagrody określone w §5.
3. Ogłoszenie laureata konkursu odbędzie się 09.06.2023 roku na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu 09.06.2023 roku. Warunkiem otrzymania
nagrody jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl.
5. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody.
6. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez uczestnika
Konkursu praw do treści zamieszczonych w treści konkursowej, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do treści zadania konkursowego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

§5 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie są:
- profesjonalna sesja zdjęciowa dla laureata (wykonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników) w Warszawie z fotografem gwiazd Mateuszem Motyczyńskim, z której laureat otrzyma minimum 3 zdjęcia poddane obróbce graficznej w pełnym rozmiarze w postaci cyfrowej. Wyboru zdjęć dokona Organizator i nie podlega on zmianie przez laureatów. Zwycięzca dodatkowo otrzyma biżuterię z kolekcji Sparkling Lilou o wartości 3276 zł oraz zestaw kosmetyków Caudalie o wartości 2 000 zł.
2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.
4. Laureat w Konkursie nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem sesji
fotograficznej.
5. W przypadku wygranej w Konkursie wszelkie koszty związane z dojazdem oraz
zakwaterowaniem dla laureata na czas pobytu w Warszawie (o ile laureat zamieszkuje poza
Warszawą z utrudnionym dojazdem), pokrywa Organizator.
6. Organizator oraz sponsor nagród przewidują przyznanie wyróżnień.
7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
8. Nagroda nie podlega odebraniu częściowemu.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.).
 

§6 Prawa autorskie

 

1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zadania konkursowego oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi i Sponsorowi nieodpłatnej i
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części zadania konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
   1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową
Organizatora i Sponsora oraz profile Organizatora i Sponsora w portalach społecznościowych;
   2) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych
publikacjach i opracowaniach Organizatora.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich.
4. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego zadaniu konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do Regulaminu.
4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym może spowodować wykluczeniem z Konkursu.
 

§ 8 Naruszenia

 

1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności zgłoszenia
zawierające bezprawne treści lub godzące w prawa innych osób będą odrzucane i nie będą brane
pod uwagę przez Jury. W przypadku stwierdzenia naruszenia po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który dokonał naruszenia i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu Moderatorzy Konkursu mogą wykluczyć uczestnika
z Konkursu na każdym etapie Konkursu.
 

§9 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres
sekre[email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora:
Lilou Online Shop Sp. z o.o. s.k.
Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 

1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl).
4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2025 r.
 

ZAŁĄCZNIK – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że:
1. Podmiotem ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032),
przy ul. Filtrowej 50, KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Administrator”).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem
ochrony danych pod adresem [email protected].
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   1) przeprowadzenia Konkursu LILOU x CAUDALIE (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich
przetwarzania, tj. w zakresie:
   1) przeprowadzenia Konkursu - do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, a po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody na udział w Konkursie – przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń Administratora,
   2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych
obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy,
   3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń
w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
   4) planowania działań marketingowych i sprzedażowych – przez okres 6 miesięcy od
przeprowadzenia Konkursu,
   5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia
sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do
czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: kontrahenci Administratora, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi
Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również
podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Każdy Uczestnik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez
Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania
oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich
danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodę
można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.


 

Regulamin konkursu Lilou x Caudalie

REGULAMIN KONKURSU
LILOU x CAUDALIE

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie LILOU x CAUDALIE („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-032, ul. Filtrowa 50 („Organizator”).
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator CAUDALIE POLAND Sp. z o.o ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, Polska NIP 701-021-29-02 ("Sponsor").
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.lilou.pl.
5. Konkurs trwa od 11.05.2023 godz. 14:00 do 31.05.2023 godz. 23:59.

 

§2 Uczestnicy Konkursu

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu
rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
   a. posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
   b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
   c. jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy oraz
przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do członków rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa)
osób wskazanych w ust. 1.
4. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
   a. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
   b. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
   c. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

§3 Udział w Konkursie

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się w określonym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.lilou.pl
2. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.
3.Zadaniem konkursowym jest przesłanie wideo (max. do 30 sek) lub dwóch zdjęć o łącznym rozmiarze nie większym niż 25 mb, w którym uczestnik zaprezentuje swój wizerunek, pokaże swoje wewnętrzne piękno i osobowość, zainspiruje swoją osobą marki Lilou oraz Caudalie.
4. Przystępując do zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na zapisania do Newslettera Lilou oraz otrzymywanie informacji handlowych.
5. Uczestnik Konkursu przystępując do zadania konkursowego wyraża zgodę na: - opublikowanie zgłoszonej treści konkursowej wraz z danymi osobowymi na profilach bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/) i na Facebooku (https://www.facebook.com/bemylilou/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl) , a także na profilach Caudalie na Instagramie (https://www.instagram.com/caudalie/) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/Caudalie) . Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
6. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1-5 uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zawarte dane oraz informacje w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl są zgodne z prawdą.
8. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być zgodna z tematyką Konkursu.
9. Zgłoszenie do konkursu:
   d. nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
   e. muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
   f. nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
   g. nie mogą zawierać wyraźnego oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów
prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi konkursowe, Organizator weźmie pod uwagę pierwsze przesłane zgłoszenie.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.
12. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z www.lilou.pl oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają
wyznaczone przez Organizatora minimum trzy osoby będące przedstawicielami Organizatora oraz Sponsora („Moderatorzy Konkursu”, „Jury”).
2. Jury wyłania spośród uczestników Konkursu jednego laureata, którego zadanie konkursowe
zostanie uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się, unikatowe oraz oryginalne i przyznaje mu nagrody określone w §5.
3. Ogłoszenie laureata konkursu odbędzie się 09.06.2023 roku na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu 09.06.2023 roku. Warunkiem otrzymania
nagrody jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl.
5. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody.
6. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez uczestnika
Konkursu praw do treści zamieszczonych w treści konkursowej, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do treści zadania konkursowego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

§5 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie są:
- profesjonalna sesja zdjęciowa dla laureata (wykonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników) w Warszawie z fotografem gwiazd Mateuszem Motyczyńskim, z której laureat otrzyma minimum 3 zdjęcia poddane obróbce graficznej w pełnym rozmiarze w postaci cyfrowej. Wyboru zdjęć dokona Organizator i nie podlega on zmianie przez laureatów. Zwycięzca dodatkowo otrzyma biżuterię z kolekcji Sparkling Lilou o wartości 3276 zł oraz zestaw kosmetyków Caudalie o wartości 2 000 zł.
2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.
4. Laureat w Konkursie nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem sesji
fotograficznej.
5. W przypadku wygranej w Konkursie wszelkie koszty związane z dojazdem oraz
zakwaterowaniem dla laureata na czas pobytu w Warszawie (o ile laureat zamieszkuje poza
Warszawą z utrudnionym dojazdem), pokrywa Organizator.
6. Organizator oraz sponsor nagród przewidują przyznanie wyróżnień.
7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
8. Nagroda nie podlega odebraniu częściowemu.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.).
 

§6 Prawa autorskie

 

1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zadania konkursowego oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi i Sponsorowi nieodpłatnej i
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części zadania konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
   1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową
Organizatora i Sponsora oraz profile Organizatora i Sponsora w portalach społecznościowych;
   2) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych
publikacjach i opracowaniach Organizatora.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich.
4. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego zadaniu konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do Regulaminu.
4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym może spowodować wykluczeniem z Konkursu.
 

§ 8 Naruszenia

 

1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności zgłoszenia
zawierające bezprawne treści lub godzące w prawa innych osób będą odrzucane i nie będą brane
pod uwagę przez Jury. W przypadku stwierdzenia naruszenia po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który dokonał naruszenia i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu Moderatorzy Konkursu mogą wykluczyć uczestnika
z Konkursu na każdym etapie Konkursu.
 

§9 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres
sekre[email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora:
Lilou Online Shop Sp. z o.o. s.k.
Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 

1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl).
4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2025 r.
 

ZAŁĄCZNIK – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że:
1. Podmiotem ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032),
przy ul. Filtrowej 50, KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Administrator”).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem
ochrony danych pod adresem [email protected].
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   1) przeprowadzenia Konkursu LILOU x CAUDALIE (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich
przetwarzania, tj. w zakresie:
   1) przeprowadzenia Konkursu - do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, a po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody na udział w Konkursie – przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń Administratora,
   2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych
obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy,
   3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń
w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
   4) planowania działań marketingowych i sprzedażowych – przez okres 6 miesięcy od
przeprowadzenia Konkursu,
   5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia
sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do
czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: kontrahenci Administratora, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi
Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również
podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Każdy Uczestnik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez
Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania
oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich
danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodę
można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.