Regulamin promocji z BLIK

REGULAMIN PROMOCJI Z BLIK

I. DEFINICJE

  1. Organizator - Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ̨ spółka komandytowa
   z siedzibą w Warszawie (02 -032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
   numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu
   Internetowego („Lilou Online Shop”).

  2. Partner promocji - partnerem Promocji z BLIK jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z
   siedzibą w Warszawie będąca operatorem systemu płatności mobilnych BLIK.

  3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego
   właścicielem jest Lilou Online Shop.

  4. Promocja z BLIK - opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator
   zobowią zuje się̨, na zasadach określonych w regulaminie, do zwrotu 20 zł (dwadzieścia złotych)
   każdemu uczestnikowi, który spełni warunki niniejszej Promocji z BLIK.

  5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1)     kodeksu
   cywilnego, która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych i która w terminie oraz na
   zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierze udział w Promocji z BLIK.

  6. Rabat - zwrot kwoty w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) dokonany , za pośrednictwem
   agenta rozliczeniowego - PayU S.A., dla Uczestników Promocji z BLIK, spełniających warunki
   uczestnictwa w akcji.

 

II. OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

  1. Promocja z BLIK dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
   Lilou.pl w dniach 17.04.2023 do 17.05.2023 r. lub do wyczerpania puli rabatów, określonych w
   rozdziale III punkcie 5 regulaminu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie obowiązywania Promocji z BLIK
   dokonają w sklepie Internetowym transakcji , w postaci jednorazowego zakupu (objętego
   jednym paragonem) towaru/ towarów, których wartość będzie równa lub większa 170zł oraz
   dokonają płatności za transakcję , formą płatności BLIK.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji z BLIK jest dokonanie płatności z wykorzystaniem
   płatności mobilnej BLIK, w aplikacji mobilnej banku Uczestnika, za zakupione w sklepie
   Internetowym www.lilou.pl produkty.
  4. Uczestnik spełniający warunki wskazane w punkcie 2, otrzyma od Organizatora rabat w wysokości
   20 zł (dwadzieścia złotych) w formie zwrotu kwoty 20 zł w następnym dniu roboczym po otrzymaniu

   informacji o realizacji zamówienia w sklepie lilou.pl, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego -
   PayU S.A.
  5. Uczestnik Promocji z BLIK otrzyma wyłącznie jeden Rabat do jednego paragonu, zgodnie z
   puntem 2 regulaminu, bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do
   otrzymania Rabatu.
  6. Organizator oświadcza, że Promocja z BLIK nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią
   fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną grą hazardową w
   rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2022.888).
  7. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego
   sklepu: https://lilou.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego
  8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sklepu
   Internetowego: https://lilou.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

  1. Uczestnik może wielokrotnie brać́ udział w Promocji z BLIK w okresie jej obowiązywania, pod
   warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Promocja nie łą czy się̨ z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami
   obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, z wyjątkiem darmowej
   dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji,
   zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce
   skorzystać́.
  3. W przypadku anulowania zamówienia, częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy
   sprzedaży przez Uczestnika lub otrzymania zwrotu z tytułu reklamacji produktów, w wyniku
   której Uczestnik otrzyma zwrot całości lub części ceny, a kwota transakcji po zwrocie wynosić
   będzie mniej niż 170 zł, Uczestnikowi zostanie zwrócona kwota pomniejszona o Rabat
   udzielony w ramach Promocji z BLIK, to jest o kwotę 20 zł.
  4. Maksymalna liczba Rabatów w ramach Promocji z BLIK udzielonych łącznie dla wszystkich
   Uczestników wynosi: 2000 sztuk.

 

IV. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK, Uczestnicy mogą ̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną
   na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa
   Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK będą ̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty
   ich zgłoszenia drogą e -mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.
  3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem:
   https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
  4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania
   sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
   rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia
   reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
       za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego
       (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́
       statutowych należy ochrona konsumentów,
       za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego.
  2. Uczestnictwo w Promocji z BLIK jest nieodpłatne i dobrowolne a skorzystanie z możliwości
   otrzymania Rabatu w ramach Promocji z BLIK oznacza udział w Promocji z BLIK na warunkach
   Regulaminu oraz akceptację jego treści.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
   cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2023 r.
 

Regulamin promocji z BLIK

REGULAMIN PROMOCJI Z BLIK

I. DEFINICJE

  1. Organizator - Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ̨ spółka komandytowa
   z siedzibą w Warszawie (02 -032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
   numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu
   Internetowego („Lilou Online Shop”).

  2. Partner promocji - partnerem Promocji z BLIK jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z
   siedzibą w Warszawie będąca operatorem systemu płatności mobilnych BLIK.

  3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego
   właścicielem jest Lilou Online Shop.

  4. Promocja z BLIK - opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator
   zobowią zuje się̨, na zasadach określonych w regulaminie, do zwrotu 20 zł (dwadzieścia złotych)
   każdemu uczestnikowi, który spełni warunki niniejszej Promocji z BLIK.

  5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1)     kodeksu
   cywilnego, która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych i która w terminie oraz na
   zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierze udział w Promocji z BLIK.

  6. Rabat - zwrot kwoty w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) dokonany , za pośrednictwem
   agenta rozliczeniowego - PayU S.A., dla Uczestników Promocji z BLIK, spełniających warunki
   uczestnictwa w akcji.

 

II. OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

  1. Promocja z BLIK dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
   Lilou.pl w dniach 17.04.2023 do 17.05.2023 r. lub do wyczerpania puli rabatów, określonych w
   rozdziale III punkcie 5 regulaminu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie obowiązywania Promocji z BLIK
   dokonają w sklepie Internetowym transakcji , w postaci jednorazowego zakupu (objętego
   jednym paragonem) towaru/ towarów, których wartość będzie równa lub większa 170zł oraz
   dokonają płatności za transakcję , formą płatności BLIK.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji z BLIK jest dokonanie płatności z wykorzystaniem
   płatności mobilnej BLIK, w aplikacji mobilnej banku Uczestnika, za zakupione w sklepie
   Internetowym www.lilou.pl produkty.
  4. Uczestnik spełniający warunki wskazane w punkcie 2, otrzyma od Organizatora rabat w wysokości
   20 zł (dwadzieścia złotych) w formie zwrotu kwoty 20 zł w następnym dniu roboczym po otrzymaniu

   informacji o realizacji zamówienia w sklepie lilou.pl, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego -
   PayU S.A.
  5. Uczestnik Promocji z BLIK otrzyma wyłącznie jeden Rabat do jednego paragonu, zgodnie z
   puntem 2 regulaminu, bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do
   otrzymania Rabatu.
  6. Organizator oświadcza, że Promocja z BLIK nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią
   fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną grą hazardową w
   rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2022.888).
  7. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego
   sklepu: https://lilou.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego
  8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sklepu
   Internetowego: https://lilou.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

  1. Uczestnik może wielokrotnie brać́ udział w Promocji z BLIK w okresie jej obowiązywania, pod
   warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Promocja nie łą czy się̨ z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami
   obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji, z wyjątkiem darmowej
   dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji,
   zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce
   skorzystać́.
  3. W przypadku anulowania zamówienia, częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy
   sprzedaży przez Uczestnika lub otrzymania zwrotu z tytułu reklamacji produktów, w wyniku
   której Uczestnik otrzyma zwrot całości lub części ceny, a kwota transakcji po zwrocie wynosić
   będzie mniej niż 170 zł, Uczestnikowi zostanie zwrócona kwota pomniejszona o Rabat
   udzielony w ramach Promocji z BLIK, to jest o kwotę 20 zł.
  4. Maksymalna liczba Rabatów w ramach Promocji z BLIK udzielonych łącznie dla wszystkich
   Uczestników wynosi: 2000 sztuk.

 

IV. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK, Uczestnicy mogą ̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną
   na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa
   Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK będą ̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty
   ich zgłoszenia drogą e -mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.
  3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem:
   https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
  4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania
   sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
   rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia
   reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
       za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego
       (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́
       statutowych należy ochrona konsumentów,
       za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego.
  2. Uczestnictwo w Promocji z BLIK jest nieodpłatne i dobrowolne a skorzystanie z możliwości
   otrzymania Rabatu w ramach Promocji z BLIK oznacza udział w Promocji z BLIK na warunkach
   Regulaminu oraz akceptację jego treści.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
   cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2023 r.