Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

 

Informacje ogólne

 

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).

 

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby w sposób przystępny i przejrzysty przedstawić zasady prywatności w naszym serwisie. Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz informujemy, jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

 

 

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest grupa firm LILOU, które w celu realizacji praw i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających w szczególności z RODO zawarły porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi.

W skład grupy LILOU wchodzą:

 • LILOU spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 50 (02-032 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000346352, posiadającą NIP: 7010216745, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
 • LILOU RETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 50 (02-032 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, REGON 142020870, NIP 7010216745;
 • LILOU ONLINE SHOP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 50 (02-032 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000663850, posiadająca REGON: 366571012, NIP: 7010666632.

Podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych na podstawie art. 26, ust. 1 RODO.

Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem powołany został Inspektor ochrony danych. Aby się z nim skontaktować, mogą Państwo pisać na wskazany adres e-mail: [email protected]

 

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);
 • Nazwisko (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);
 • Adres e-mail (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);
 • Nr telefonu (w przypadku, gdy skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam go przekazali);
 • Dane dot. adresu dostawy lub adresu zamieszkania (w przypadku realizacji zakupu, dostawy);
 • Numer NIP (w przypadku pobierania faktury);
 • Dane dot. urządzenia, z jakiego Państwa korzystają (np. adres IP, przeglądarka itp., zgodnie z zapisami wynikającymi z przetwarzania danych w ramach plików cookies opisanych poniżej).

 


Zasady przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które Państwu świadczymy.

Przykładem mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną lub inne usługi związane z IT. Dane te przekazujemy jednak jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Adekwatnie do wyrażonych przez Państwa zgód, Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane do naszych partnerów biznesowych.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do operatorów płatniczych, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ww. operatorów na naszą rzecz.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą

·        aby odpowiedzieć na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z Państwem w inny preferowany przez Państwa sposób;

·        aby wysyłać newsletter i realizować inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywania najlepszych dla Państwa ofert naszych usług lub usług naszych partnerów lub ich promocji na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·        aby skutecznie zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych na rzecz Państwa usług (na przykład w celu realizacji sprzedaży lub w celu prowadzenia Państwa konta użytkownika w naszym serwisie);

·        aby skutecznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z obsługi procesu reklamacyjnego;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

·        aby wypełnić obowiązki prawne, w szczególności dotyczące obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

·        aby potwierdzić wykonywanie naszych obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania;

·        aby wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym dopasowania najlepszej oferty lub promocji naszych produktów i usług na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

 1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,
 2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 3. do momentu wycofania przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

Jakimi prawami Państwo dysponują w świetle przepisów RODO?

 

 1. Prawo dostępu do danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

 1. Prawo do przenoszenia:

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 1. Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, mogą Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.

 1. Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.

 1. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Mają Państwo prawo, aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

 1. Prawo do ograniczenia:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystywać będziemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Państwa, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa, czy też jakie produkty najczęściej są oglądane. Analiza zachowań na naszej stronie pomaga nam zrozumieć Państwa oczekiwania oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej formie przetwarzania możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, co szerzej opisane jest w części dotyczącej polityki cookies.

 

 

Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

 

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa prywatności oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego wyznaczyliśmy zespół pracowników, który będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected];
 • dzwoniąc na naszą Infolinię pod numer telefonu: 22 493 68 00
 • pisząc na adres naszej siedziby: Lilou Online Shop Sp. z o. o. sp. k., ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
 • kontaktując się z Inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: [email protected]

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o skontaktowanie  się z nami. Macie Państwo też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wykorzystanie profili na portalach społecznościowych – Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest

 

Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz
 • w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 • w celach statystycznych i analitycznych;

ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Polityka Cookies

Ciasteczka, czyli pliki "cookies" są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu, na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

 

Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

 2. Konfiguracji serwisu, tj:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 6. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie
 7. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 9. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 10. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
 11. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 12. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 13. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 14. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 15. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 3. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 4. DoubleClick (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Hotjar (administrator Hotjar Ltd zgodnie z zasadami https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/).
 6. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 7. Instagram [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 8. com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 9. com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Cookies używane przez:

Wykorzystanie

frontend

Cookie wykorzystywany przez platformę eCommerce Magento. Wykorzystywany do przechowania identyfikatora sesji. Niezbędny dla wielu funkcjonalności.

_gat_UA-26388416-1

Jest to plik cookie typu pattern ustawiony przez Google Analytics, w którym element pattern w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, której dotyczy. Jest to odmiana pliku cookie _gat, która służy do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu.

frontend_cid

Plik cookie z identyfikatorem sesji dla stron szyfrowanych protokołem SSL (HTTPS). Ten plik cookie istnieje dodatkowo do standardowego pliku cookie frontend i jest używany w sklepach Magento z szyfrowaniem SSL. Z tym plikiem cookie związane są takie funkcje, jak ostatnio oglądane pozycje lub zachowanie stanu zalogowania.

_website

Przechowuje informację o adresie strony. Związany z platformą Magento 2

_gcl_au

Używane przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam na stronach korzystających z ich usług

_fbp

Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

_gid

Jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje on i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej strony i jest używany do zliczania i śledzenia wyświetleń stron.

_ga

Jest związany z Google Universal Analytics, który jest znaczącą aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i wykorzystywany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.

IDE

Jest ustawiany przez Doubleclick i dostarcza informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika końcowego oraz o reklamach, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed wejściem na daną witrynę.

ts

Jest dostarczany przez operatora płatności i wykorzystywany jest do usługi płatniczej w sklepie.

_smvs

przechuje informacje o ilości wizyt / pierwszej wizycie na stronie

smcfds

przechowuje informacje o wyświetlonych formularzach na stronie

smvr

przechowuje informacje na temat wizyt

cookielaw

pasek dotyczący plików cookies / akceptacja przez klienta oznacza brak pojawiania się paska w przyszłości

_hjid

Związany z analizą ścieżki zachowania użytkownika, budowaniem heatmapy - kliknięć użytkownika na stronie.

smuuid

Trakuje anonimowe wizyty, przypisany do każdego lądującego na stronie

smclient

Przypisany do monitorowanego kontaktu / identyfikator karty kontaktu w systemie salesmanago

smevent

Przypisany do monitorowanego kontaktu / przekazujący id event dotyczący dodania produktu do koszyka - kasowany po zakupie

smform

Odpowiedzialny za popup oraz formularz kontaktowy / przekazujący informacje o ilości wizyt oraz wyłączenia okna popup

smg

Automatycznie dodawany przez skrypt Salesmanago - przekazanie losowego uuid o użytkowniku

quartic_cookie

Odpowiedzialny za generowanie ramek rekomendacyjnych z proponowanymi produktami

 

 

Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).