Regulamin korzystania z karty podarunkowej Lilou

 • Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  Wydawca – LILOU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870, kapitał zakładowy 5.000 zł., będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

  Butik Lilou – sklep sieci Lilou położony na terenie Polski. Lista Butików Lilou i ich adresy są dostępne na stronie www.lilou.pl.

  Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

  Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

  Użytkownik –  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji
  w Butiku Lilou.

  Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Butikach Lilou.

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

 • Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Butikach Lilou. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w Butikach Lilou w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 • Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Butikach Lilou, i jego podpisanie.

 • Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Butikach Lilou.

 • Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

 • Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

 • Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Butikach Lilou. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.lilou.pl.

 • Z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu, Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Butikach Lilou. Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

 • Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Butiku Lilou.

 • Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou.

 • Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 • Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niejśrodków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej.

 • Kartę Podarunkową można doładować w każdym z Butików Lilou na dowolną kwotę. Każdorazowe doładowanie aktywuje Kartę Podarunkową na kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia doładowania.

 • Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić w każdym Butiku Lilou.

 • Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 • W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

 • Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

 • Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.

 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

  b. braku środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej,

  c. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,

  d. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

 • Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym Butiku Lilou bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Edelmana 6, 00-190 Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 • W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karta Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

 • Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego i niewygrawerowanego Towaru jest możliwa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu.

 • W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Butikach Lilou przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru, uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar lub uzupełni wartość aktywnej Karty Podarunkowej Użytkownika o kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

 • Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w Butiku Lilou.

 • Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

 • Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 • Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Nabywcy wraz z formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona także na stronie internetowej www.lilou.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 

 • Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową, jest Wydawca, Lilou sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346352.

 • Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

 • Za zgodą Nabywcy, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę oraz podmioty współpracujące i powiązane z Wydawcą, w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym także na potrzeby dostarczania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. pochodzącej od w/w podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i SMS-ów.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: administracja@lilou.pl lub złożenie w Butiku Lilou w formie pisemnej oświadczenia w tym zakresie.

 • Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Butikach Lilou oraz na stronie internetowej www.lilou.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-01-02.