Regulamin korzystania z karty podarunkowej Lilou

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  Wydawca – LILOU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870, kapitał zakładowy 5.000 zł., będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

  Butik Lilou – sklep sieci Lilou położony na terenie Polski. Lista Butików Lilou i ich adresy są dostępne na stronie www.lilou.pl.

  Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

  Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

  Użytkownik –  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji
  w Butiku Lilou.

  Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Butikach Lilou.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Butikach Lilou. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w Butikach Lilou w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 4. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Butikach Lilou, i jego podpisanie.

 5. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Butikach Lilou.

 6. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

 7. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

 8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Butikach Lilou. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.lilou.pl.

 9. Z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu, Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Butikach Lilou. Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

 10. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Butiku Lilou.

 11. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou.

 12. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 13. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niejśrodków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej.

 14. Kartę Podarunkową można doładować w każdym z Butików Lilou na dowolną kwotę. Każdorazowe doładowanie aktywuje Kartę Podarunkową na kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia doładowania.

 15. Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić w każdym Butiku Lilou.

 16. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 17. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

 18. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

 19. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.

 20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

  b. braku środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej,

  c. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,

  d. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

 21. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym Butiku Lilou bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Filtrowa 28, 02-032 Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

 22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 23. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 24. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karta Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

 25. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego i niewygrawerowanego Towaru jest możliwa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu.

 26. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Butikach Lilou przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru, uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar lub uzupełni wartość aktywnej Karty Podarunkowej Użytkownika o kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

 27. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w Butiku Lilou.

 28. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

 29. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 30. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

 31. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Nabywcy wraz z formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona także na stronie internetowej www.lilou.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 

 32. Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową, jest Wydawca, Lilou sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346352.

 33. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 34. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

 35. Za zgodą Nabywcy, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę oraz podmioty współpracujące i powiązane z Wydawcą, w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym także na potrzeby dostarczania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. pochodzącej od w/w podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i SMS-ów.

 36. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: administracja@lilou.pl lub złożenie w Butiku Lilou w formie pisemnej oświadczenia w tym zakresie.

 37. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

 38. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.

 39. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Butikach Lilou oraz na stronie internetowej www.lilou.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 40. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-01-02.