REGULAMIN KONKURSU

„Jesienne Inspiracje”

 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie Jesienne Inspiracje („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-032, ul. Filtrowa 50 („Organizator”).
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Organizatora na Instagramie oraz strony www.lilou.pl.
 5. Konkurs trwa od 12.10.2021 godz. 12:00 do 26.10.2021 godz. 23:59.

 

 

§2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  a. posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  c. jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs skierowany jest do użytkowników następujących portali społecznościowych: Instagram.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do członków rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa) osób wskazanych w ust. 1.
 5. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  a. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  b. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
  c. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

 

§3 Udział w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie profilu na Instagramie.
 2. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.
 3. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
  1) obserwować profil bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/),
  2) zapoznać się z Regulaminem na stronie lilou.pl oraz z zadaniem konkursowym na stronie www.instagram.com/bemylilou,
  3) wykonać zadanie konkursowe:
      a) wykonać inspirujące zdjęcie z biżuterią lub torebką marki Lilou w jesiennym klimacie,
      b)opublikować post konkursowy ze zdjęciem na swoim profilu na Instagramie, oznaczyć
      na zdjęciu: @bemylilou
  oraz zamieścić w opisie hasztagi: #BeMyLilou, #Lilou #JesienneInspiracje. Post konkursowy musi być publiczny,
      b) wyrazić zgodę na opublikowanie zgłoszonego Postu konkursowego lub poszczególnych treści zawartych w tym poście (zdjęcie, opis, nazwa profilu), w tym wizerunku uczestnika        na profilu bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/) oraz na stronie internetowej Organizatora (lilou.pl),
      c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 4. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Konkursu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie zadania konkursowego.
 5. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3 uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.
 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.
 7. Treść Postów konkursowych musi być zgodna z tematyką Konkursu.
 8. Zgłaszane do konkursu zdjęcia:
  1) nie muszą, ale mogą zawierać cały lub część wizerunku uczestnika,
  2) nie mogą mieć charakteru pornograficznego, wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
  3) muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
  4) nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
  5) nie mogą zawierać wyraźnego wizerunku lub oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
 9. Zamieszczane w postach opisy:
  1) nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
  2) nie mogą mieć charakteru pornograficznego, wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,,
  3)nie mogą zawierać nazw innych marek lub podmiotów, w tym marek lub nazw podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku opublikowania kilku zdjęć lub kilku postów spełniających wymogi konkursowe, Organizator weźmie pod uwagę pierwszy opublikowany post lub pierwsze opublikowane w ramach tego postu zdjęcie.
 11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.
 12. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z Instagrama oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

 

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają wyznaczone przez Organizatora dwie osoby odpowiedzialne będące przedstawicielami Organizatora („Moderatorzy Konkursu”, „Jury”).
 2. Jury wyłania spośród uczestników Konkursu 8 laureautów, których zgłoszenia zostały uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się i przyznaje im nagrody określone w §5.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu bemylilou na Instagramie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu poprzez podanie nazw profili laureautów Konkursu oraz opublikowanie Postów konkursowych laureatów 3 nagród głównych.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 5. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody.
 6. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez uczestnika Konkursu praw do treści i zdjęć zamieszczonych w Poście konkursowym, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do treści Postu konkursowego.

 

§5 Nagrody 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1) 3 nagrody główne:
      a. miejsce pierwsze - Zestaw 5 bransoletek ETNO, kolczyki wiszące ETNO II, naszyjnik ETNO na łańcuszku (zestaw o łącznej wartości: 1 273 zł);
      b. miejsce drugie - Zestaw 5 pierścionków ETNO oraz kolczyki wiszące ETNO I (zestaw o łącznej wartości: 834 zł);
      c. miejsce trzecie - Kolczyki ETNO na sztyfcie oraz naszyjnik ETNO na łańcuszku (zestaw o łącznej wartości: 468 zł);
  2) 5 wyróżnień - karta podarunkowa Lilou o wartości 200 zł.
 2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 3. Regulamin karty podarunkowej dostępny jest na stronie Lilou.pl (https://lilou.pl/pl/regulamin-karty-podarunkowej).
 4. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.
 6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.§6 Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści, w tym zdjęć zawartych w Poście konkursowym oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz opublikowania Postu konkursowego nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części Postu konkursowego, w tym zdjęć i tekstów w nim zamieszczonych w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie utworu techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową Organizatora oraz profile Organizatora w portalach społecznościowych;
  3) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Uczestnik, publikując w związku z Konkursem jakiekolwiek zdjęcia z wizerunkiem osoby trzeciej lub inne dane osoby trzeciej każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę tej osoby na ich publikację oraz przekazanie danych Organizatorowi.
 5. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego Poście konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do Regulaminu.


§8 Naruszenia

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności zgłoszenia zawierające bezprawne treści lub godzące w prawa innych osób będą odrzucane i nie będą brane pod uwagę przez Jury. W przypadku stwierdzenia naruszenia po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który dokonał naruszenia i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu Moderatorzy Konkursu mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu na każdym etapie Konkursu.

 

 

§9 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora:

        Lilou Online Shop Sp. z o. o. sp. k.
        ul. Filtrowa 50
        02-032 Warszawa

 1. Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

 

§10 Postanowienia Końcowe

 

 1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (lilou.pl).
 4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2021 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że: 

 1. Podmiotem ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1) przeprowadzenia Konkursu Jesienne Inspiracje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  1) przeprowadzenia Konkursu - do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody na udział w Konkursie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora,
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
  4) planowania działań marketingowych i sprzedażowych – przez okres 6 miesięcy od przeprowadzenia Konkursu,
  5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
  Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: kontrahenci Administratora, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.  
 6. Każdy Uczestnik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Search engine powered by ElasticSuite