REGULAMIN

REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy  regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.lilou.pl. (dalej „Sklep internetowy”).  Właścicielem Sklepu internetowego jest:

  Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  ul. Filtrowa 50
  02-032 Warszawa

  NIP: 7010666632
  REGON: 366571012

  e-mail: e-sklep@lilou.pl
  tel.: 22 895 07 69 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)

  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000663850 (dalej: „Lilou Online Shop)

  rachunek: mBank 89 1140 2062 0000 3905 0400 1001

  Adres do korespondencji:
  Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  ul. Edelmana 6
  00-190 Warszawa


 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają

  Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: „lilou.pl” przez Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

  Sklep stacjonarny – butik stacjonarny, którego właścicielem jest spółka Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010216745, REGON: 142020870, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000346352 (dalej: Lilou Sp. z o.o.) lub spółka Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010686847, REGON: 367179931, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000675663 (dalej: „Lilou Retail). 

  Klient – osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w wybranym Sklepie stacjonarnym

  Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

  Sprzedawca – Lilou Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa.

  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 3. W przypadku  dokonania przez Klienta Rezerwacji Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługę pośrednictwa w zakresie zbierania i przekazywania  Rezerwacji od Klienta do właściwego Sklepu stacjonarnego. W takim przypadku stroną umowy sprzedaży z Klientem jest Lilou Sp. z o.o. lub Lilou Retail w zależności od tego, w którym Sklepie stacjonarnym dokonano Rezerwacji.
 4. W przypadku dokonania Zamówienia stroną umowy sprzedaży zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Lilou Online Shop.
 5. Informacje prezentowane  na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty  w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Dostępność towarów będzie  aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 7. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu 22 895 07 69 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) pod adresem e-mail: e-sklep@lilou.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Pomoc”.
 8. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), z włączoną obsługą Cookies
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.


II.  WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zamówienie może być złożone, wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe:
  a) po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację), albo
  b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu towaru w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu internetowego wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój e-mail oraz hasło.
 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie internetowym. 
 7. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie internetowym poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 8. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 9. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia
 10. Klient może składać Zamówienia oraz dokonywać Rezerwacji przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja Zamówienia/Rezerwacji złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Sklepu internetowego, składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, wskazanie sposobu dostawy  i płatności, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego grawerunku lub adresu dostawy.
 2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, zamówionego grawerunku lub adresu dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail, wraz z którą  Sprzedawca przesyła informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1  ustawy o prawach konsumenta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są  bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia
 6. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego zamówienia.

IV. REZERWACJA

 1. Klient ma możliwość dokonania w Sklepie internetowym Rezerwacji towarów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Rezerwacja towaru w Sklepie internetowym ma na celu umożliwienie Klientowi oglądnięcie towaru i podjęcie decyzji o zakupie bezpośrednio w wybranym Sklepie stacjonarnym. 
 3. W przypadku dokonania Rezerwacji umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a wybranym przez niego Sklepem stacjonarnym w chwili zapłaty za zarezerwowany towar i jego wydania Klientowi.
 4. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy na odległość rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, zaś Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z rozdziałem X niniejszego regulaminu.
 5. Rezerwacja towaru może zostać dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Dokonywanie Rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie internetowym jest możliwe zarówno w razie dokonania rejestracji w Sklepie internetowym jak i bez rejestracji
 7. Dokonując Rezerwacji przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Sklepu internetowego, dodaje towar prezentowany w Sklepie internetowym do koszyka i wskazuje adres Sklepu stacjonarnego.
 8. Klient zainteresowany dokonaniem Rezerwacji bez rejestracji dokonuje jej poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka oraz wskazuje niezbędne dane do realizacji Rezerwacji takie jak: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres Sklepu stacjonarnego.
 9. W przypadku dokonania Rezerwacji płatność za towar jest możliwa wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.
 10. Wraz z dokonaniem Rezerwacji Klient powinien zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza dokonanie Rezerwacji w Sklepie internetowym.
 11. Po dokonaniu Rezerwacji, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonanie Rezerwacji oraz jej treść.
 12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania Rezerwacji.
 13. Potwierdzenie Rezerwacji nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym ani Sklepem stacjonarnym.
 14. Rezerwacja zostaje zrealizowana z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o dostępności (możliwości odbioru) towaru w wybranym Sklepie stacjonarnym.
 15. Klient może odebrać zarezerwowany towar w Sklepie stacjonarnym w terminie 7 dni od dnia wysłania do Klienta informacji o tym, że zarezerwowany towar jest dostępny w wybranym Sklepie stacjonarnym. Po upływie wskazanego terminu Rezerwacja wygasa.
 16. Klient, który dokonał Rezerwacji nie jest obowiązany do dokonania zakupu zarezerwowanego towaru (zawarcia umowy sprzedaży).


V. USŁUGA GRAWERUNKU

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługę grawerunku biżuterii, wskazanej na podstronie dotyczącej danego towaru.
 2. Usługa grawerunku oferowana jest w dwóch wariantach:
  a) jako grawerunek zwykły, wykonywanego ręcznie, na podstawie podanych przez Klienta, na formularzu Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia znaków,
  b) jako grawerunek specjalny, wykonywany maszynowo, na podstawie pliku z obrazem lub tekstem, przesłanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu.
 1. Sprzedawca określa następującej minimalne i maksymalne wymagania dotyczące plików, na podstawie których możliwe jest wykonanie grawerunku specjalnego:
  a) rozszerzenie plików: JPEG, PNG, BMP, PDF
  b) wielkość pliku: od 1 do 3 Mb
  c) rozdzielczość zdjęć: od 1000 do 3000 pikseli
 1. W przypadku chęci grawerowania przez Klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, jak również obrazów zawierających takie treści, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie, o czym poinformuje Klienta.
 2. Zabronione jest przesyłanie Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub obrazów, których wygrawerowanie przez Sprzedawcę spowodowałoby naruszenie wizerunku lub praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Klienta, Klient podejmie wszelkie czynności w celu zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, której prawa w wyniku działania Klienta zostały naruszone.
 3. Przed złożeniem zamówienia na grawerunek Klienta udziela Sprzedawcy licencji na wykorzystanie przez Sprzedawcę przesłanego przez Klienta tekstu lub obrazu w celu realizacji zamówienia Klienta, poprzez zaznaczenia pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:

  "Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku oraz treści w nim zawartych i udzielam Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu lub obrazu poprzez: wprowadzenie pliku do pamięci komputera i wykonanie jego kopii w celu realizacji usługi grawerunku oraz rozpatrzenia reklamacji oraz na wygrawerowanie przesłanego tekstu lub obrazu na zamówionej biżuterii." 

  Wyrażenie przez Klienta zgody na powyższą treści licencji ma na celu wyłącznie umożliwienie Sprzedawcy realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta. Sprzedawca nie będzie wykorzystywał przesłanych plików w żaden inny sposób, bez odrębnej, wyraźnej zgody Klienta. Sprzedawca będzie przechowywał przesłany plik przez okres, w którym Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi tj. 2 lata od dnia zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a po upływie tego terminu plik zostanie przez Sprzedawcę trwale usunięty. Powyższa licencja nie narusza w żaden sposób uprawnień Klienta do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku plików które zawierają dane osobowe. W takim przypadku uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przez powyższą licencją.


VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

VII. PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.


VIII. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
 4. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się przesyłką kurierską.
 6. Osobisty odbiór towaru jest możliwy we wszystkich Sklepach stacjonarnych.
 7. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  a) nieopłacenia Zamówienia w terminie 10 dni licząc od daty złożenia Zamówienia;
  b) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
  c) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
  d) podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.


IX. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych w Sklepie internetowym.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres Lilou Online Shop Sp. z o.o., tj.: ul. Edelmana 6, 00-190 Warszawa lub złożyć osobiście w wybranym Sklepie stacjonarnym. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór reklamacyjny znajduje się tutaj
 3. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 4. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 7 poniżej.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  - zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  - platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

 8. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 10. W przypadku  dokonania Rezerwacji, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta ponosi właściciel Sklepu stacjonarnego, w którym zakupiono towar, tj.  Lilou Sp. z o.o. lub Lilou Retail Sp. z o.o. Sp. k.  W takim przypadku reklamację o treści wskazanej w pkt 3 powyżej, należy złożyć w Sklepie stacjonarnym.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na zasadach niżej określonych, Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który dokonał zakupu towaru w Sklepie stacjonarnym korzystając uprzednio z opcji Rezerwacji towaru.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres: Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Edelmana 6, 00-190 Warszawa lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: e-sklep@lilou.pl
 3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Edelmana 6, 00-190 Warszawa lub osobiście  w wybranym Sklepie stacjonarnym. Powyższy termin odesłania towaru jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania towarów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (o właściwościach wyraźnie przez Konsumenta zindywidualizowanych) lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.

XI. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Wszystkie towary zakupione bezpośrednio w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem (w ramach Rezerwacji w sklepie stacjonarnym) są objęte gwarancją jakości.
 2. Zasady gwarancji jakości określone są w dokumencie (certyfikacie) dołączanym każdorazowo do zakupionego towaru.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości jest Lilou Sp. z o.o.

 

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Lilou Sp. z o.o. , które może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, włączając w to pozyskiwanie tych danych, Lilou Online Shop lub Lilou Retail jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień i Rezerwacji, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.lilou.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą, Lilou Sp. z o.o. lub Lilou Retail Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2018 r.