REGULAMIN
REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.lilou.pl. (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
  Lilou Sp. z o. o.
  ul. Filtrowa 50
  02-032 Warszawa
  NIP: 7010216745
  REGON: 142020870
  e-mail: e-sklep@lilou.pl
  tel.: 22 895 07 69 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)
  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000346352
  rachunek: mBank 79 1140 1010 0000 5492 7600 1001
  Adres do korespondencji:
  Lilou Sp. z o. o.
  ul. Filtrowa 33
  02-057 Warszawa
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.lilou.pl
 3. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Lilou Sp. z o.o., zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu 22 895 07 69 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) pod adresem e-mail: e-sklep@lilou.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 6. Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze Srebra Sterling Silver próby 925, specjalnie opracowanego stopu metali, powlekanego 23 karatowym złotem, złota próby 0,333 i 0,585 oraz kamieni szlachetnych - szafir 0,3 karata.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
  2.  minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
  3. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.


II.  WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.lilou.pl wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój e-mail oraz hasło.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. 
 6. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres, może również podać informacje o płci oraz dacie urodzenia w celu korzystania z dodatkowych promocji.
 7. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 8. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.


III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego grawerunku lub adresu dostawy.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, zamówionego grawerunku lub adresu dostawy. Klient może również podać informacje o płci oraz dacie urodzenia. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.


IV. USŁUGA GRAWERUNKU

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługę grawerunku biżuterii, wskazanej na podstronie dotyczącej danego towaru.
 2. Usługa grawerunku oferowana jest w dwóch wariantach:
  a) jako grawerunek zwykły, wykonywanego ręcznie, na podstawie podanych przez Klienta, na formularzu Sklepu w trakcie składania zamówienia znaków,
  b) jako grawerunek specjalny, wykonywany maszynowo, na podstawie pliku z obrazem lub tekstem, przesłanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca określa następującej minimalne i maksymalne wymagania dotyczące plików, na podstawie których możliwe jest wykonanie grawerunku specjalnego:
  a) rozszerzenie plików: JPEG, PNG, BMP
  b) wielkość pliku: od 1 do 3 Mb
  c) rozdzielczość zdjęć: od 1000 do 3000 pikseli
 4. W przypadku chęci grawerowania przez Klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, jak również obrazów zawierających takie treści, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie, o czym poinformuje Klienta.
 5. Zabronione jest przesyłanie Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub obrazów, których wygrawerowanie przez Sprzedawcę spowodowałoby naruszenie wizerunku lub praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Klienta, Klient podejmie wszelkie czynności w celu zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, której prawa w wyniku działania Klienta zostały naruszone.
 6. Przed złożeniem zamówienia na grawerunek Klienta udziela Sprzedawcy licencji na wykorzystanie przez Sprzedawcę przesłanego przez Klienta tekstu lub obrazu w celu realizacji zamówienia Klienta, poprzez zaznaczenia pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:

  "Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku i udzielam Lilou sp. z o.o. licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu lub obrazu poprzez: zapisanie pliku na komputerach i wykonanie jego kopii w celu realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji oraz na wygrawerowanie przesłanego tekstu lub obrazu na zamówionej biżuterii."

  Wyrażenie przez Klienta zgody na powyższą treści licencji ma na celu wyłącznie umożliwienie Sprzedawcy realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta. Sprzedawca nie będzie wykorzystywał przesłanych plików w żaden inny sposób, bez odrębnej, wyraźnej zgody Klienta. Sprzedawca będzie przechowywał przesłany plik przez okres, w którym Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi tj. 2 lata od dnia zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a po upływie tego terminu plik zostanie przez Sprzedawcę trwale usunięty. Powyższa licencja nie narusza w żaden sposób uprawnień Klienta do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku plików które zawierają dane osobowe. W takim przypadku uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przez powyższą licencją.

 
V. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.


VI. PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.


VII. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w drodze odbioru osobistego w wybranym butiku stacjonarnym Sprzedawcy.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty jest możliwy po mailowym potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w wybranym butiku stacjonarnym Sprzedawcy po okazaniu wydruku zamówienia lub ważnego dowodu tożsamości.
 7. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania mailowego potwierdzenia przez Sklep informacji o skompletowaniu zamówienia. 8. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
 8. a. nieopłacenia Zamówienia w terminie 10 dni licząc od daty złożenia Zamówienia; b. podania przez klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki; c. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia; d. podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu, wykorzystanie Sklepu niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.


VIII. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 222 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Lilou Sp. z o.o. ul. Filtrowa 33, 02-057 Warszawa lub złożyć osobiście we wskazanych butikach stacjonarnych Sprzedawcy. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór reklamacyjny znajduje się tutaj
 3. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: Lilou Sp. z o.o. ul. Filtrowa 33, 02-057 Warszawa lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: e-sklep@lilou.pl
 3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Lilou Sp. z o.o., ul. Filtrowa 28, 02-032 Warszawa. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 12. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Konsument.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  1. Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony;


X. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 6. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.lilou.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2017 r.