Regulamin usługi Newsletter

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez Lilou Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 50 (02-032 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346352, REGON 142020870, NIP 7010216745, zwaną dalej „Lilou”.

  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Numer telefonu: +48 22 493 68 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).

  Adres do korespondencji:

  Lilou Sp. z o. o.
  ul. Józefa Lewartowskiego 6
  00-190 Warszawa

   

  Kontakt jest możliwy również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Lilou (www.lilou.pl) w zakładce „Kontakt”.

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, Lilou wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów Lilou, nowościach w ofercie Lilou, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych salonów lub inne wiadomości dotyczące Lilou oraz oferowanych przez Lilou produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z Lilou.

 5. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

  1)    informację o Lilou Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,

  2)    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

  3)    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

 6. Lilou dokłada wszelkich starań, aby Newsletter był wysyłany nie rzadziej niż co siedem dni.

 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. Lilou nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 8. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

  1)    podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie www.lilou.pl/pl/

  2)    otwarcie wiadomości e-mail przesłanej przez Lilou na podany przez Użytkownika adres e-mail,

  3)    wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  4)    potwierdzenie otrzymania informacji o administratorze danych osobowych oraz celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

  5)    zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  6)    naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”.

 9. Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”:

  1)    Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej Lilou, na której pojawi się komunikat o treści: „Twoja subskrypcja została potwierdzona”,

  2)    adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej Lilou i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

 10. Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez Lilou wprowadzonych danych po 30 dniach.

 11. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Lilou jest niedozwolone.

 12. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 13. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 50 (02-032 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346352, REGON 142020870, NIP 7010216745.

 14. Lilou przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Lilou, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.

 15. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.

 16. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

 17. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://www.lilou.pl/pl/polityka-prywatnosci-pl

 18. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

 19. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.

 20. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

  1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

  2)    telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 22 493 68 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika).

 21. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

  1)    opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

  2)    adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,

  3)    adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),

  4)    preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 22. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez Lilou zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Lilou zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych Lilou poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.

 23. Lilou zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Lilou informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.lilou.pl  nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

 24. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

 25. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub Lilou, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.lilou.pl

 26. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.lilou.pl/pl/newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 27. Regulamin wchodzi w życie 28.02.2018 r.